Oldal kiválasztása

Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ

Balatonfüred, Kéki u. 6.
Telefonszáma: +36/87/580-612
Telefon/Fax: +36/87/580-613
Honlap: http://bszak.hu/
E-mail: csskbfured@vipmail.hu
Intézményvezető: Perger Zoltánné

Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ:
– a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről alapján
– a 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló törvény alapján végzi tevékenységét, az alábbi illetékességi és működési területen:

– család- és gyermekjóléti szolgálat: a járás 20 településén
– család- és gyermekjóléti központ: a járás közigazgatási területén
– szociális étkeztetés: Balatonfüred város területén
– házi segítségnyújtás: a járás 21 településén
– jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a járás 20 településén
– Idősek Klubja: a járás 18 településén
– Fogyatékosok nappali ellátása: a járás 19 településén

2013. július 1-től a fenntartói feladatokat a Balatonfüredi Többcélú Társulás látja el.

Család – és gyermekjóléti szolgálat

Balatonfüred, Kéki u.6.
A szolgáltatás célja, feladatai
• a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése
• a szociális és mentális problémák esetén a helyi szükségletek szerint kialakított, a szociális munka eszközeinek és módszereinek alkalmazásával, az életvezetési nehézségek elhárításának és feloldásának, továbbá a helyi szociális szükségletek feltárásának és megoldásának elősegítése
• az intézmény ellátási területén a település teljes lakossága részére, a személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosítása.
Az ellátottak köre
Az ellátási területén – azon közös önkormányzati hivatalokhoz tartozó valamennyi település, melyek székhely települései a következők: Balatonfüred, Tihany, Csopak, Zánka – lakhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező lakos, egyén, család, valamint a térségben tartózkodó hajléktalan személy. Krízishelyzet esetén bárki (más illetékességi területhez tartozó személy is) felkeresheti segítségért a szolgálatot.
Az ellátás igénybevételének módja
A család-és gyermekjóléti szolgálatnál az ellátás igénybevétele elsődlegesen önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelmező és a szolgáltató a feladatellátás tartalmi elemeit megállapodásban rögzítik. A család- és gyermekjóléti szolgálat szolgáltató tevékenysége, mint alapszolgáltatás, térítésmentesen vehető igénybe.
A család- és gyermekjóléti szolgálat és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja, rendszeressége
Az ellátást igénybe vevővel, hozzátartozójával, családjával, vagy törvényes képviselőjével a család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársai kapcsolatot tartanak. A kapcsolattartás rendszeressége a hozott probléma alapján lehet: eseti, egyszeri, folyamatos családgondozás. Ennek módja:
• személyes kapcsolattartás, amely vagy az intézményben, vagy a kliens lakásán történik
• telefon igénybevételével
• írásban, levélbeli megkeresés útján.
A székhely szolgálat ügyfélfogadási rendje: hétfő-csütörtök: 07.30-16.00, péntek: 07.30-13.30
A térségi családsegítő elérhető fogadóórákon a helyi önkormányzatok által biztosított hivatalos helyiségben. Elérhetőség: +36/87/580-612

Család – és gyermekjóléti központ
Balatonfüred, Kéki u.6.

A szolgáltatás célja és feladata
• a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat is nyújt
• a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében javaslatot tesz a gyámhivatal részére a gyermek: – védelembe vételére, – megelőző pártfogására, – ideiglenes hatályú elhelyezésére, – nevelésbe vételére, – családba fogadására, – harmadik személynél történő elhelyezésének kezdeményezésére, – családba fogadó gyám kirendelésére, – tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, – gondozási helyének megváltoztatására, – gyermek után járó családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására.
• a gyermekek, családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet, koordinál
• szükség esetén speciális szolgáltatásokat biztosít az ellátási területén élők számára:
– kapcsolattartási ügyeletet: a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő, illetve más jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas, semleges helyszínt biztosít. A szolgáltatás igénybe vételére az intézmény nyitvatartási idején kívül, pénteken: 13.30- 17.30 óra között, szombaton: 09.00-13.00 óra között van lehetőség. A kapcsolattartási ügyelet biztosítása a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ (8230 Balatonfüred, Kéki u. 6.) erre a célra kijelölt helyiségében történik.
– készenléti szolgálat: hétköznapokon: 16.00-tól 07.30-ig hétvégén: 00.00-tól 24.00-ig ünnepnapokon: 00.00-tól 24.00-ig telefonos tájékoztatást, tanácsadást, információt nyújt az igénylőnek, krízishelyzet esetén megfelelő segítséget mozgósít, indokolt esetben a segítséget kérőt visszahívja. A készenléti ügyeletet ellátó munkatársnak személyes intézkedésre nincs lehetősége. A szám nem ingyenesen hívható. A készenléti szolgálat telefonszáma:06-20-956-3765.

Az ellátottak köre:
Az ellátási területen – Balatonfüred Járás közigazgatási területe – lakhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező lakos, egyén, család, valamint a térségben tartózkodó hajléktalan személy ellátása. Krízishelyzet esetén bárki (más illetékességi területhez tartozó személy is) felkeresheti segítségért a szolgálatot. A családsegítés keretében végzett tevékenységek – a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig kiterjednek az igénybe vevő környezetére is.

A család-és gyermekjóléti központ által nyújtott szolgáltatások igénybe vételének módja:
• önkéntes (gyermek és/vagy szülő, egyéb hozzátartozó kezdeményezésére)
• a jelzőrendszer tagjai által kezdeményezett
• hatóság által történő együttműködésre kötelezés
• magánszemélyek jelzéssel élhetnek személyesen, telefonon keresztül, vagy írásban.
Az intézmény ügyfélfogadási rendje: Hétfő- csütörtök: 07. 30 – 16.00 Péntek: 07. 30 – 13.30 Elérhetőség: +36/87/580-612

Házi segítségnyújtás
Balatonfüred, Kéki u.6.

Célja:
Gondoskodás
– azokról az idős korú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátásáráról saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
– azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.

Feladata:
– Az igénybe vevők körében önálló életvitelük fenntartásának biztosítása, hogy fizikai, mentális, szociális szükségletük saját környezetükben, életkoruknak, élethelyzetüknek és egészségi állapotuknak megfelelően, meglévő képességeiknek felhasználásával, fejlesztésével biztosítottá váljon.
– Az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
– Az igénybe vevők életminőségének lehetőség szerinti fenntartása – háztartás vitele, higiéné megtartása, segítő kapcsolat stb.

Tevékenységi köre:
– Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása.
– Az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása.
– Segítségnyújtás a higiénia megtartásában, közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (különösen bevásárlás, takarítás, mosás, meleg étel biztosítása).
– Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevő részére a környezetével való kapcsolattartásban.
– Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.
– Részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében.
– Az ellátást igénybe vevők segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban.
– Az előgondozást végző személlyel való együttműködés.

Az ellátás térítési díj köteles, melyet Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete, „ a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról „ szabályoz.

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő – Csütörtök: 7. 30 – 16. 00
Péntek: 7.30 – 13. 30
Elérhetőség: +36/87/580-612

Étkeztetés
Balatonfüred, Kéki u.6.

Célja:
Az étkeztetési szolgáltatás igénybevételi lehetőségének biztosítása

Feladata, tevékenységi köre:
– Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
– Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora, vagy egészségi állapota miatt nem képes étkeztetéséről más módon gondoskodni.
– A településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy szenvedélybetegek részére lehetőséget kell biztosítani az étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani saját lakóhelyükön történő étkeztetés biztosítására.

Az ellátás térítési díj köteles, melyet Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete, „ a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról „ szabályoz.

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő – Csütörtök: 7. 30 – 16. 00
Péntek: 7.30 – 13. 30
Elérhetőség: +36/87/580-612

Idősek Klubja
Balatonfüred, Kéki u.6.

Célja:
A szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozása nappali ellátás keretében.
Az Idősek Klubjába az a személy vehető fel, akinek az egészségi állapotára vonatkozó évente megújított igazolást a háziorvos kiállította.

Feladata, tevékenységi köre:
A saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Nem lehet a klub tagja szenvedély és fertőző beteg.

Szolgáltatása:
– napi háromszori étkeztetés,
– a klubba és a haza történő szállítás biztosítása,
– szabadidős programok szervezése: felolvasás, társasjátékok, sétálás, torna, kirándulás, zenés rendezvények, TV nézés, rádióhallgatás, videofilmek megtekintése,
– egészségügyi ellátáshoz hozzáférés biztosítása,
– hivatalos ügyintézés,
– személyi higiéné biztosítása – zuhanyzás, hajmosás, mosás, vasalás,
– további szolgáltatások: manikűr, pedikűr, varrónői tevékenység- igény esetén

Az ellátás térítési díj köteles, melyet Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete, „ a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról „ szabályoz.

Nyitvatartási idő :
Hétfő – Csütörtök: 7. 30 – 16. 00
Péntek: 7.30 – 13. 30
Elérhetőség: +36/87/343-124

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Balatonfüred, Kéki u.6.

A jelzőrendszeres házi gondozó szolgálat olyan szociális szolgáltatás, amely idős, beteg, egyedül élő, önmagát nehezen ellátó emberek segítésére szolgál.

Célunk: Egészségben és biztonságban továbbra is otthonukban élhessenek olyan idős, beteg emberek is, akik a házi gondozó szolgálat nélkül kórházi, vagy bentlakásos intézményi ellátás igénybevételére kényszerülnének.

Készülékre való jogosultság feltételei:
•    Egyedül élő 65 év feletti személy
•    Egyedül élő súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg személy
•    Kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, ill. súlyosan fogyatékos v. pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

Ellátási terület: Balatonfüred, Aszófő, Csopak, Zánka, Paloznak, Pécsely, Dörgicse, Lovas, Balatoncsicsó, Balatonakali, Balatonszepezd, Örvényes, Szentantalfa, Balatonudvari
Szentjakabfa, Tihany, Tagyon, Balatonszőlős, Monoszló

Nyitvatartási idő :
Hétfő – Csütörtök: 7. 30 – 16. 00
Péntek: 7.30 – 13. 30
Elérhetőség: +36/87/580-612

Fogyatékosok nappali intézménye:
Balatonfüred, Horváth Mihály u. hrsz 08/2

A fogyatékos személyek nappali intézményében önellátásra részben képes, vagy önellátásra nem képes és felügyeletre szoruló halmozottan fogyatékos, illetve autista személy részére is biztosítható szolgáltatás.

Az intézmény feladatkörébe tartozik:
– az ellátást igénybe vevők mentálhigiénés és pedagógiai ellátása az igénybevevők korának és egészségügyi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével;
– a szociális foglalkoztatás biztosítása az egyéni fejlesztési, illetve foglalkoztatási tervben foglaltak szerint, melyet fejlesztő – felkészítő foglalkozás keretei között, az ellátott meglévő képességei, kora, fizikai és mentális állapota figyelembevételével folytatunk;
– az ellátást igénybevevő személyek rehabilitációs alkalmassági vizsgálatának kezdeményezése a szakértői bizottságnál, majd a szakértői vélemény alapján az ellátott szociális foglalkoztatásának elősegítése;
– a fogyatékos személyek nappali ellátásának oly módon történő megszervezése, hogy az ellátottak számára az állapotuknak megfelelő önállóság, döntési lehetőség biztosított legyen;
– az ellátásban résztvevő személyek emberi és állampolgári jogai érvényre jutásának elősegítése, az egyén autonómiáját elfogadó, munka rehabilitációjukat minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakítása.
A feladatellátás szakmai tartalma:
Gondozottjainknak és a dolgozóknak törekednie kell a tisztaság és a rend megőrzésére, a higiénés rend betartására. A közösségi helyiségek bútorzatánál igyekszünk figyelembe venni az ellátott személyek kényelmét, a lakókörnyezet otthonosabbá tételét, és a fogyatékos személyek életkorának megfelelő praktikusságot.
Az alapvető tisztálkodási szereket intézményünk biztosítja.
Az intézmény az ellátást igénybevevőnek a szakmai program alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően szociális foglalkoztatást biztosít. A szociális foglalkoztatás az intézményben a hatályos jogszabály szerint fejlesztő – felkészítő foglalkozás keretében biztosítható.
Az intézmény szociális foglalkoztatás keretében szervez fejlesztő – felkészítő foglalkozást – külső foglalkoztató által – az ellátott személy számára, melyben biztosítja munkafolyamatok betanítását és foglakoztatás révén az önálló munkavégző képesség kialakítását, helyreállítását, fejlesztését, valamint az ellátott felkészítését védett munka keretében, illetve nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre.

Nyitvatartási idő :
Hétfő – Csütörtök: 8.00. –15.00-ig
Pénteken: 8.00 –13.00-ig
Elérhetőség: +36/87/340-117

Megosztás

Programok

Hírek, Agora

Hírek

Szúnyogirtás Füreden

Ismét szúnyoggyérítést tartanak a városban. Június 24-én lesz a földi kémiai irtás.

Hirdetés

anigifwpbradafaloda
anigifwpmozi
Wow Banner Fekvo Szoveg V2 2
Bahart
image004