Közérdekű adat

Uniós fejlesztések Balatonfüreden

Új Magyarország Fejlesztési Terv

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
postai címe: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
telefon- és telefaxszáma: 06-87/581-220,
elektronikus levélcíme: titkarsag@balatonfured.com,
honlapja: https://www.balatonfured.hu,
ügyfélszolgálatának elérhetőségei 06-87/581-220Balatonfüred Város Önkormányzata
székhelye: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
postai címe: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
telefon- és telefaxszáma: 06-87/581-220,
elektronikus levélcíme: titkarsag@balatonfured.com,
honlapja: https://www.balatonfured.hu,
ügyfélszolgálatának elérhetőségei 06-87/581-220
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ
Balatonfüred Város Önkormányzata SZMSZ

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 8-12  óra  Péntek: 8-12 óra

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A képviselő-testület létszáma 12 fő.

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:

ÓVODÁK

Kiserdei Óvoda

Balatonfüred, Park u. 11.
Tel: +36/87/343-416
Vezetője: Czunamné Szabó Ágnes

Tagóvodák:
Mesevilág Tagóvoda

Vezetője: Leidlné Szabó Judit
Balatonfüred, Hunyadi u. 24.
Tel: +36/87/342-524 email:vasutiovoda@saturnus.hu

Balatonfüredi Óvárosi Óvoda
8230 Balatonfüred, Kossuth L. u. 37.
Elérhetőség: 06-87-342-785; e-mail: vezeto@ov342785.t-online.hu
Intézményvezető: Kovács Alíz

Balatonfüredi Óvárosi Óvoda – Mogyoró Tagóvodája
Elérhetőség: 06-87- 342-617
Tagóvoda-vezető:Erdei – Iván Ildikó

Tündérkert Óvoda

Balatonfüred, Noszlopy u. 3.
Tel: +36/87/481-106 email: balatonfured.ovoda3@chello.hu
Vezetője: Pungor Éva

 Városi Bölcsőde

Vezetője: Tompos Mária
Balatonfüred, Noszlopy ltp.
Tel: +36/87/342-874

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás

Balatonfüred, Szent István tér 1.

Szakorvosi rendelőintézet

Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ:
B
alatonfüred, Kéki u. 6.
Telefonszáma: +36/87/580-612
Telefon/Fax: +36/87/580-613
Honlap: http://bszak.hu/
E-mail: csskbfured@vipmail.hu
Intézményvezető: Perger Zoltánné

Vaszary Galéria
8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2-4.
+36-87/950-876

Városi Helytörténeti Gyűjtemény
és Kiállítóhely
8230 Balatonfüred, Blaha Lujza u. 3.
+36-87/580-041

Jókai Mór Emlékház
8230 Balatonfüred, Honvéd u. 1.
+36-87/950-876

 

Lipták Gábor Városi Könyvtár
8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35.
Telefon: 87/343-070
Telefon, fax: 87/341-362
E-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.huolvszolg@varosikonyvtar.t-online.hu

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

1. Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft.

Székhely: 8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2-4.

Elérhetősége: www.furedkult.hu

Tevékenységi köre: múzeumi tevékenység

Képviselőjének neve: Schmidtné Kositzcky Anett

Részesedés mértéke: 100%

Cégjegyzékszám: 19-09-511878

Céget nyilvántartó cégbíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

2. Észak- Balatoni Regionális Konferencia Központ Kft.

Székhely: 8230 Balatonfüred, Horváth M. u. 08/2 hrsz. 64. sz.

Elérhetősége: www.balatonkozpont.hu

Tevékenységi köre: saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Képviselőjének neve: Majer Tamás

Részesedés mértéke: 100%

Céget nyilvántartó Cégbíróság:            Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:                                       Cg.19-09-504092

Cég adószáma:                                            11670683-2-19

3. PROBIO Zrt.

Székhely: 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.

Elérhetősége: www.probiort.hu

Tevékenységi köre: Zöldterület-kezelés

Képviselőjének neve: Somogyi László

Részesedés mértéke: 100%

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

1. Balatonfüred Városért Közalapítvány
8230. Balatonfüred, Szent István tér 1.
06-87/581-228
balatonfured.kozalapitvany@gmail.com

2. Balatonfüredi Költőverseny Quasimodo Közalapítvány
8230. Balatonfüred, Szent István tér 1.
06-87/581-257

 

3. Vagyonvédelmi Közalapítvány
8230. Balatonfüred, Szent István tér 1.

4. Vállalkozásfeljesztő Közalapítvány
8230. Balatonfüred, Szent István tér 1.
+36-70/3372594

 

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Veszprém Megyei Kormányhivatal


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Önkormányzat SZMSZKözös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Ügyleírások
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
7. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
8. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
9. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
10. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
11. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai: Lásd: Hivatalos közlemények
12. *  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve
13. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

14. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
15. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél. Lásd: Hivatalos Közlemények -> Szerződések
16. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
17. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
18. *  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
19. *  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
20. *  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
21. *  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
22. *  A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
23. *  A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
24. *  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetései

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
5. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
6. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Uniós fejlesztések Balatonfüreden

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Fejlesztések a városban.

ROP 1.1 a „Balaton-part ékköve” projekt.

EGT/Norvég finanszírozási mechanizmus.

Füredet a fürediekért – a füredi városközpont rehabilitációja.

7. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

Hozzászólások lezárva.