Szervezési és Vagyongazdálkodási osztály

Titkársági feladatok:

Képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatai:
• testületi ülések előkészítése, szervezése
• előterjesztések előkészítése
• testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, továbbítása
• önkormányzati rendeletek nyilvántartása
• képviselőtestületi határozatok nyilvántartása
• bizottságok működésével kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása.

Tisztségviselők munkájának segítése:
• Polgármester, Alpolgármester(ek), Jegyző munkájához szükséges szervezési és ügyviteli feltételeket biztosítása

Szervezési feladatok:
• a tisztségviselők, a Képviselő-testület, valamint a bizottságok közötti koordináció
• kisebbségi önkormányzat tevékenységének adminisztratív segítése
• önkormányzati pályázati lehetőség figyelése, a pályázatbenyújtások koordinálása
• közreműködik az önkormányzati feladatellátást segítő pályázatok szakmai előkészítésében, az elnyert pályázati forrás felhasználásának szakmai ellenőrzésében és a pályázati forrás elszámolásában
• az egyes osztályok közötti munkakapcsolatok szervezése, koordinálása
• elektronikus információáramlás biztosítása
• képviselőkkel való kapcsolattartás, képviselők segítése
• választási feladatok szervezése
• rendezvények előkészítése, szervezése
• szakmai kiadványok beszerzése
• a Képviselő-testület döntéseiről (rendeletek, határozatok) az érintettek tájékoztatása
• a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa üléseinek előkészítése, a Tanács döntéseiről az érintettek tájékoztatása

Személyzeti feladatok:
• a Polgármester és a Jegyző munkáltatói jogköréből fakadó döntések előkészítése, végrehajtása
• személyi adatok, nyilvántartások, vagyonnyilatkozatok kezelése
• hivatali dolgozók továbbképzésének szervezése

Informatikai feladatok:
• számítógépes rendszergazdai feladatok ellátása
• a hardver és szoftver eszközök beszerzése, nyilvántartása, karbantartása

Belső ellátás biztosítása:
• központi iktatási, ügyirat-kezelési feladatok ellátása
• a hivatal működése tárgyi és technikai feltételeinek biztosítása

 

Vagyongazdálkodási feladatok:

Tel: +36/87/581-246

Az Önkormányzat vagyon-, valamint lakás- és lakbér rendeletében biztosított hatáskörében eljárva, a tulajdonosi jogokat gyakorló polgármester közvetlen irányítása alatt:

 

  • végzi az Önkormányzat vagyonának legcélszerűbb hasznosítását (ingatlanok adásvétele, bérbeadása, mezőgazdasági célú ingatlanok haszonbérbe adása, beépítési és földhasználati jogok értékesítése, önkormányzati kintlévőségek behajtása, tulajdonosi jogok érvényesítése)
  • előkészíti a döntéseket az önkormányzati vagyont érintően (vagyongazdálkodási irányelvek kialakítása, gazdasági társaságok létrehozása, jelzálogügyek, pályázatok előkészítése, szabályozási terv megvalósításához szükséges telekalakítások végrehajtása
  • nyilvántartást vezet az Önkormányzat törzs-, valamint üzleti vagyonáról
  • biztosítja az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságokban való részvételt, figyelemmel kíséri azok alakulását
  • gondoskodik az önkormányzati ingatlanvagyon biztosításáról
  • gondoskodik az önkormányzati bérlakások hasznosításáról, karbantartásáról
Olvass tovább

Hozzászólások lezárva.