Oldal kiválasztása

E-ügyintézés

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

 Bevezető
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) (a továbbiakban: Eüszr.) rendelkezései alapján az ügyfél jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv (l. Eüsztv, 1. § 17. pontja) előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni.

Elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi ügy tekintetében

 • Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet (l. a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja);
 • az ügyfél jogi képviselője;
 • törvényben előírt kötelezettség esetén a természetes személy.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az Eüsztv. és Eüszr. rendelkezéseinek megfelelően a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyek tekintetében kötelesek biztosítani az ügyfelek számára az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

Nincs helye elektronikus ügyintézésnek

 • Azon eljárási cselekmények esetében, ahol törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi;
 • olyan eljárási cselekmény esetében, ahol ez nem értelmezhető;
 • olyan eljárás vagy eljárási cselekmény esetében, ahol ezt nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa kizárja;
 • olyan irat, okirat vagy más beadvány esetében, amely minősített adatot tartalmaz.

Ha jogszabály egy nyilatkozat megtétele vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartást kötelezővé teszi, az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat hatálytalan, az alábbi esetek kivételével!

Nem alkalmazható az ügyféllel szemben hátrányos jogkövetkezmény

 • Az ügyfél az ügyet elektronikus úton azért nem tudja intézni, mert az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az e törvény szerinti kötelezettségének – üzemzavar,üzemszünet vagy bármely egyéb okból – átmenetileg vagy tartósan nem tesz eleget;
 • az adott ügy elektronikus intézéséhez szükséges elektronikus ügyintézési szolgáltatás, az azt elősegítő szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás vagy más kapcsolódó szolgáltatás átmenetileg vagy tartósan nem érhető el;
 • az ügyfél a nyilatkozatát azért nem a jogszabály vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által előírt formanyomtatványon nyújtja be, mert a formanyomtatvány kitölthető és letölthető változatát az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint nem tette közzé .

Az ügyfél az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyilatkozatokat, eljárási cselekményeket és egyéb kötelezettségeket egységes, személyre szabott ügyintézési felületen (http://szuf.magyarorszag.hu) teljesítheti. 

Kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségek

Gazdálkodó szervezet ügyfél köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét (a továbbiakban: hivatalos elérhetőség), ami lehet:

 • biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím, vagy
 • a Kormány által rendeletben meghatározott egyéb típusú elektronikus elérhetőség.

Természetes személy ügyintézési rendelkezésében jogosult megadni olyan hivatalos elérhetőséget, megfelel a fenti hivatalos elérhetőség követelményeinek. Ha az ügyfél hivatalos elérhetőséggel is rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv elsősorban a hivatalos elérhetőségen tart kapcsolatot az ügyféllel. Ha jogszabály valamely nyilatkozat megtételét nem köti valamely kapcsolattartási mód alkalmazásához, az ügyfél szabadon választja meg az elektronikus ügyintézést biztosító szervvel való elektronikus kapcsolattartás módját.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfélnek címzett nyilatkozatai megtétele során, ha jogszabály a kapcsolattartás módját nem határozza meg:

 • az ügyfél ügyintézési rendelkezésében foglalt kapcsolattartási módot alkalmazza;
 • ügyintézési rendelkezés hiányában az elektronikus kapcsolattartás módját szabadon választja meg.

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatala elektronikus ügyintézés céljára szolgáló elérhetőségei (hivatali kapu):

 • PMHBFURED KRID: 406035708

Balatonfüred Város Önkormányzata elektronikus ügyintézés céljára szolgáló elérhetőségei (hivatali kapu):

 • BFUREDONK KRID: 444987185

 Balatonszőlős Község Önkormányzata elektronikus ügyintézés céljára szolgáló elérhetőségei (hivatali kapu):

 • BSZOLOSONK KRID: 249966989

Dörgicse Község Önkormányzata elektronikus ügyintézés céljára szolgáló elérhetőségei (hivatali kapu):

 • DORGICSE KRID: 252232723

Pécsely Község Önkormányzata elektronikus ügyintézés céljára szolgáló elérhetőségei (hivatali kapu):

 • PECSELY KRID: 543981104

 Vászoly Község Önkormányzata elektronikus ügyintézés céljára szolgáló elérhetőségei (hivatali kapu):

 • VASZOLY  KRID: 546943754

Elektronikus azonosítás

Az ügyfél akkor jogosult elektronikus azonosítás nélkül elektronikus ügyintézésre, ha az adott eljárási vagy ügyintézési cselekmény elvégzése vagy nyilatkozat megtétele nem elektronikus ügyintézés esetén egyáltalán nem igényli személyazonosító adat megadását. Minden más esetben kizárólag elektronikus azonosítást követően lehet elektronikusan ügyet intézni! Az ügyfél az elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételével azonosíthatja magát, ami az ügyfélkapu (https://ugyfelkapu.gov.hu/), illetve gazdálkodó szervezetek esetén a cégkapu (https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html) alkalmazását jelenti.

Az elektronikus űrlapok elérhetősége és azokkal kezdeményezhető eljárások

 • A http://www.balatonfured.hu honlapon megjelölt valamennyi ügytípus elektronikus ügyintézés keretében kezdeményezhető a honlapról letölthető Általános kérelem űrlap segítségével, melyet az ÁNYK alkalmazáson keresztül tud elektronikusan beküldeni, valamint PDF dokumentumot csatolni (AVDH hitelesítéssel).
 • Önkormányzati Hivatali Portálon közzétett elektronikus űrlapok, szolgáltatások útján, valamint egyéb esetben e-Papír szolgáltatás útján biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A szolgáltatásokat kizárólag Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező adózók vezetik igénybe. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.
  A Portálra való belépéskor szükséges kiválasztani a kívánt azonosítási módot (ügyfélkapu), majd az adatok megadása után az ÁSZF (Általános Szolgáltatási Feltételek) elfogadását követően van lehetősége az azonosítást igénylő ASP szolgáltatások érdemi igénybevételére. Ezt követően választható ki, hogy melyik településsel kapcsolatban kívánja majd a szolgáltatást igénybe venni.Ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek és egyéni vállalkozók, mielőtt az ügynek megfelelő űrlapot szeretnének elektronikusan benyújtani, úgy első alkalommal regisztrálniuk szükséges az önkormányzati hivatali portálon (https://ohp.asp.lgov.hu oldalon).A regisztrációt az ügyfélkapu regisztráció során megadott adatokkal egyezően kell elvégezni. Ezután tudnak belépni a rendszerbe és kiválasztani azt az Önkormányzatot, jelen esetben Balatonfüredet, ahol ügyeiket intézni kívánják.

  Amennyiben meghatalmazottként más adózó nevében szeretne adózási adatokat megtekinteni vagy iparűzési adóbevallást kíván elektronikus úton beadni, meghatalmazás szükséges (lásd: Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben űrlap).

   

  Részletes tájékoztató a portálról: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato

Hagyományos űrlapok, formanyomtatványok elérhetősége és azokkal kezdeményezhető eljárások beküldésének a módja:

A http://www.balatonfured.hu honlapon megjelölt valamennyi ügytípus elektronikus ügyintézés keretében kezdeményezhető a honlapról letölthető Általános kérelem űrlap segítségével, melyet az ÁNYK alkalmazáson keresztül tud elektronikusan beküldeni, valamint PDF dokumentumot csatolni (AVDH hitelesítéssel).
Ezen dokumentumok beküldhetők az E-papír szolgáltatáson keresztül is Ügyfélkapu illetve Cégkapun használatával.

Adatkezeléssel kapcsolatos körülmények

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) értelmében:

személyes adat:

 • az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

különleges adat:

 • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Az elektronikus ügyintézés során – a hagyományos papír alapú ügyintézéssel azonos módon – az ügyintézéshez szükséges személyes adatok kezelését az adott hatáskör gyakorlásának feltételeiről rendelkező jogszabály határozza meg, míg az adott jogszabály által nem nevesített személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulása alapján történik.

Egyes közigazgatási eljárásokban – az ügyintézés érdekében – törvény rendelkezése alapján sor kerül különleges adatok kezelésére is. Ettől eltérő esetben – az Infotv. 6. §-ban foglalt eseteken túl – csak akkor kezelhető különleges adat, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul. Az ügyfél kérelmére, kezdeményezésére indult ügyben az együttműködő szervnél [l. Eüsztv. 51. § (1) bekezdés] rendelkezésre álló, az ügy elintézéséhez szükséges személyes adat tekintetében az ügyfél hozzájárulását vélelmezni kell a személyes adatnak az eljáró elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére történő továbbításához, valamint az e szerv általi, az ügy elintézéséhez szükséges és elégséges kezeléséhez.

 Az eljárásért fizetendő terhek elektronikus megfizetésének módjáról:

 Természetes személy ügyfél jogosult, míg gazdálkodó szervezet köteles az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat elektronikus úton megfizetni.

A díjfizetés pontos módjáról a félreértések elkerülése miatt, kérjük ügyintézőinnkel egyeztessen. Az eljárási illetékek megfizethetők az érintett Önkormányzat Illetékbeszedési számlájára történő banki átutalással.

 Üzemszünet, üzemzavar

A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal, mint elektronikus ügyintézést biztosító szerv az előre tervezett technikai tevékenységről az ügyfeleket legalább 3 nappal a tevékenység megkezdése előtt tájékoztatja a honlapján, a hivatal hirdetőtábláján.

Az elektronikus ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szünetelése esetén az ügyfelek beadványaikat elektronikus utat nem igénylő módon is benyújthatják a hivatal iktatójába, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség. Előre nem tervezett üzemszünetről, vagy üzemzavarról, annak bekövetkezése esetén haladéktalanul tájékoztatást kell közzétenni.

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a határidőbe nem számít bele az a nap, amely során legalább négy órán át fennálló, üzemszünetet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó technikai tevékenység vagy üzemzavar akadályozta az elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszerének működését.

Honlapunkon folyamatosan tájékozatjuk az elektronikusan intézhető ügyekről, azokhoz szükséges feltételekről, az ügymenetről, a kitöltendő nyomtatványokról és azok hitelesítéséről.

Kisvideók:

Egy vállalkozás üzemeltetése sosem egyszerű feladat, de a helyi iparűzési adó bevallás már nem jelent gondot. Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan!

Egy új iroda berendezése sosem egyszerű feladat, de az adóegyenleg lekérdezése már nem jelent gondot. Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan!

Az új szokások kialakítása sosem egyszerű feladat, de a gépjárműadó mentesség bejelentése már nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Megosztás

Programok

Mácsai24

2024-07-20. 16.00 Vaszary Galéria

Kiállításmegnyitó.

DumaFüred

2024-07-19-28. Balaton Szabadidő Központ

Humoristák estjei.

Hírek, Agora

Hírek

DumaFüred 2024

A humor legnagyobb hazai fesztiválja újra a városban. DumaFüred fesztivál július 19-28. között.

Udvarmozi

Szabadtéri vetítések az Arácsi Tájházban Tímár Péter filmjeiből.

Moszkító

2024.07.15.

Megtörtént a legutóbbi szúnyoggyérítés? Ismerősi körben senki sem látta a járművet, és érzésre sem lett kevesebb szúnyog.

pénz

2024.07.15.

Iszonyú drága a Balaton! A covid óta háromszorosára emelkedtek az árak a fizetések meg alig változtak. Füred megfizethetetlen. Úgy látom,…

zene nyugdíjasoknak

2024.07.09.

Minden évben ugyanaz a téma. Miért csak olyan koncertek vannak a városban, amelyek a nyugdíjas korosztályhoz szólnak? Fenyő, Neoton, Kovács…

HOZZÁSZÓLÁSOK

Hirdetés

anigifwpbradafaloda
anigifwpmozi
Wow Banner Fekvo Szoveg V2 2
Monis Banner
2
Bahart